På arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Koronakrisen: tilliten til de styrende styrket

Håndteringen av koronakrisen gir særs positive utslag for vår tillit til sentrale institusjoner og organisasjoner. Regjeringens tillit hos borgerne har vokst med hele 19 prosentpoeng fra i fjor til i år. Partene i arbeidslivet og de ideelle organisasjonene scorer også høyt. Medienes anseelse har styrket seg betydelig.

Disse funnene fremgår av det tredje årlige Tillitsbarometeret Respons Analyse har gjennomført på vegne av Arendalsuka. I undersøkelsen spørres det om den enkeltes tillit – eller mangel på tillit – til sentrale institusjoner og organisasjoner. Intervjuene ble gjennomført i juni i år, altså midt under den fortsatt pågående koronakrisen.

Leder av Arendalsukas hovedprogramkomite, Harald Stanghelle, sier at barometeret er et viktig verktøy i utførelsen av Arendalsukas samfunnsagenda, som jo er å legge til rette for en bred og åpen debatt:

 «Da vi tok initiativet til et slikt barometer for tre år siden, var det ut fra en tankegang om hva Arendalsuka er og ukas betydning som en scene for demokratiets utfoldelse. Vi ser allerede nå, etter tre år, nytten av en slik temperaturmåler av hvordan det står til med det norske tillitssamfunnet. Vi finner interessante mønstre og vil derfor fortsette med denne målingen også de kommende år. Vårt håp er at svarene vil bidra til debatt og være en vekker for alle deltagerne i samfunnsdebatten, ikke minst for beslutningstakerne.»

Regjeringen nyter tillit

Hovedtallene i årets barometer er ikke til å misforstå: Regjeringen styrker sin posisjon med hele 19 prosentpoeng. 50 prosent ga uttrykk for tillit til den utøvende makt i fjor, 69 prosent i år. Det er nærliggende å peke på håndteringen av koronakrisen som årsak. Stortinget som institusjon har med hele 77 prosent enda større tillit hos befolkningen, en økning med 10 prosentpoeng fra i fjor. Også de store arbeidstakerorganisasjonene må si seg fornøyd, opp fra 71 til 75 prosent. Interessant er det å notere at tilliten til mediene har vokst under koronakrisen, fra 55 til 63 prosent.

Tilliten til arbeidsgiverorganisasjonene er stabil, 65 til 66 prosent.  Det samme er tilfellet med de ideelle organisasjonene, men de scorer jo formidabelt høyt med 84 prosent i år, 83 i fjor.

De politiske partiene kan glede seg over en økning med hele 10 prosentpoeng fra 44 til 54 prosent, mens kommunestyret i egen kommune nyter også noe større tillit hos borgerne i år, 63 mot 60 prosent i fjor.

Klart lavest er tilliten til de sosiale mediene med bare 14 prosent, faktisk ned fra 15 prosent i fjor. 

Viktig for demokratiet

Tilliten til regjering og storting gjenspeiles også i synet på hvilke institusjoner som de spurte mener er viktig for demokratiet i det norske samfunnet. 91 prosent peker på Stortinget, 88 på regjeringen, mens 82 prosent henviser til kommunestyret i egen kommune. Også her kommer sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram svakest ut, med 34 prosent.

Tillit til nesten alle

Thore Olaussen, daglig leder i Respons Analyse, sier i en kommentar at det mest interessante med årets undersøkelse må være den klare økningen i tilliten som velgerne har til nær sagt alle de institusjoner og samfunnsaktører som det spørres om. Olaussen henviser spesielt til økningen for regjering og storting.

Ikke overraskende peker Olaussen på koronakrisen som svar på hvorfor vi ser denne voksende tilliten:

«Dette er trekk vi har sett gjennom flere undersøkelser i løpet av denne våren. Vi ser en økende oppslutning om de styrende myndighetene. Dette er også noe vi ser internasjonalt. I krisetider vokser tilliten til myndighetene og de styrende partiene.

Vi får forøvrig bekreftet høy oppslutning om de ideelle organisasjonene i samfunnet og på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Dette henger nok også sammen med koronakrisen. Tilliten til mediene har vokst og svaret ligger trolig i at velgerne ser at både de ulike interesseorganisasjonene og mediene bidrar med gode innspill til myndighetene,» sier Thore Olaussen.

Bred og åpen debatt

Harald Stanghelle understreker i sin kommentar til undersøkelsen at Arendalsuka ikke har noen politisk agenda, men skal legge til rette for en bred og åpen debatt på en rekke områder:

«Øystein Djupedal omtalte denne agendaen som «demokratiets dansegulv,» etter min mening en god beskrivelse for hva vi ønsker å oppnå. Arendalsuka som arena for det frie ordskiftet er blitt enda viktigere i en tid med sterkere polarisering og en mye mer brutal debatt i sosiale medier. 

En KS-undersøkelse forteller at fire av ti lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer og trusler på sosiale medier, med den virkning at over halvparten av dem har vurdert å trekke seg fra politikken. Det er grunn til å være bekymret over konsekvensene. I disse koronatider har slike negative sider ved samfunnsdebatten kanskje gått under radaren, desto viktigere at vi nå tar et oppgjør med dem.»

Gjensidig tillit

Stanghelle vektlegger at et samfunn som skal fungere godt, er helt avhengig tillit mellom de ulike aktørene i samfunnet:

«Tillit mellom politikere og velgere, mellom byråkratiet og brukerne og til en viss grad også mellom media og lesere/seere/lyttere.

Det er imidlertid vesentlig ikke å forveksle tillit med enighet. Det er ikke kravet om konsensus som er poenget, men tillit til at motivene til andre kan være hederlige, selv om vi kan være dypt uenige.»

Underlagstallene forteller at de med høyere utdannelse, høy valgdeltagelse og betydelig aktivitet i organisasjonslivet, gir høyere tillits-score enn andre grupper i samfunnet.

Stanghelle ser her tre tankekors han mener det er viktig å problematisere:

«De med minst utdannelse har lavest tillit til de styrende. Hva er årsaken? Det er også blant denne gruppen Fremskrittspartiet har betydelig oppslutning. Hvorfor? 

For det tredje; barometeret viser at tilliten til sosiale mediers troverdighet er generelt lav. Likevel, når spørsmålet er hvilken kanal den enkelte vil bruke for å nå fram med sine synspunkter, svarer nesten halvparten nettopp sosiale medier. Vi legger også merke til at de yngre har en mer positiv holdning til sosiale medier og det gir vel en pekepinn om den utviklingen vi står foran,» sier Harald Stanghelle.

Tungt panel

Et meget kvalifisert panel vil analysere og kommentere Tillitsbarometeret i Arendal kino kl. 13:00 torsdag 13. august:

  • Statsminister, Erna Solberg 
  • Stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen
  • Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid
  • Leder i LO, Hans Christian Gabrielsen
  • Leder i AUF, Ina Libak
  • Kommentator i VG, Tone Sofie Aglen

Samtalen ledes av Harald Stanghelle.

 
Publisert 2021-03-02 08:10 Opptak av informasjonsmøte 4. mars Vi arrangerte et digitalt informasjonsmøte fra Arendal torsdag 4. mars kl. 14.00 Se møtet i opptak her. --- Agenda : 10-årsjubileum ...
Publisert 2020-08-12 19:37 Koronakrisen: Tilliten til de styrende styrket Håndteringen av koronakrisen gir særs positive utslag for vår tillit til sentrale institusjoner og organisasjoner. Regjeringens till...
Publisert 2020-08-12 13:01 Hvem kan bruke navnet Arendalsuka? Vi har i løpet av de siste dagene fått en del henvendelser om retten til bruk av navnet Arendalsuka.     Mange arrangører hadde plan...
Publisert 2020-06-18 10:44 Markering av Arendalsuka 2020 Arendalsuka 2020 er avlyst, men markeres likevel torsdag 13. august 2020. Partilederdebatt fra Arendal Som tidligere annonsert ble A...
Publisert 2020-05-08 13:43 Om logobruk og varemerke Arendalsuka 2020 er avlyst – både som fysisk og digital møteplass Vårt viktigste formål er å være en møteplass for samtale og debatt...
Publisert 2020-04-23 09:19 Arendalsuka 2020 er avlyst Velkommen igjen til 10-årsjubileum 16. - 20. august 2021.
Publisert 2020-03-12 10:14 Arendalsuka og koronavirus Oppdatering 22. april: Arendalsuka vil komme med en pressemelding om Arendalsuka 2020 i morgen, torsdag 23. april kl. 10.00. Oppdate...
Publisert 2019-09-23 13:42 Ny hovedprogramkomité for Arendalsuka Øystein Djupedal har tidligere gjort det kjent at han ønsker å gå av som leder for Arendalsukas hovedprogramkomité.  - Det er med st...
Publisert 2019-08-14 16:04 Arendalsuka er tildelt tilgjengelighetsprisen 2019 Lars (Landsforeningen for ryggmargsskadde) og Humana omsorg og assistanse har gjort en kartlegging av hvordan arrangører har sørget ...
Publisert 2019-08-13 13:37 Tillitsbarometer 2019 - rapport Respons Analyse presenterte i dag tillitsbarometeret for 2019.  Presentasjon av tillitsbarometeret Rapport - tillitsbarometeret Tall...